Vegetabilisk Terpentin /globalassets/inriver/resources/80299_noname_turpentine_3l.psd
Terpentin
Terpentin anvendes til fortynding af alkydmalinger og oliebaserede malinger samt til rensning af det anvendte værktøj

Fareikoner

Fareord

Fare

Risiko m.v.

(H226) Brandfarlig væske og damp.
(H302H312H332) Farlig ved indtagelse, hudkontakt eller indånding.
(H304) Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
(H315) Forårsager hudirritation.
(H317) Kan forårsage allergisk hudreaktion.
(H319) Forårsager alvorlig øjenirritation.
(H411) Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data