Epoxy Gulvmaling 2K /globalassets/inriver/resources/floor_ep.png

Varianter

0 kr.

Leveringstid: 1-2 dage

Fareikoner

Fareord

Fare, Advarsel

Risiko m.v.

(H315) Forårsager hudirritation.
(H317) Kan forårsage allergisk hudreaktion.
(H318) Forårsager alvorlig øjenskade.
(H319) Forårsager alvorlig øjenirritation.
(H411) Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.

Tørretid

Støvtør (Timer); 10 timer

Genbehandlingstør (Timer); 12 timer

Gennemhærdet (Døgn); 168 timer

Overflade

Gulv

Rækkeevne

8 m2 pr liter