Hobbyemalje /globalassets/inriver/resources/76557_scandia_hobbyfarve_guldbronze.png

Varianter

0,1 L
74,95 kr. / stk
0 kr.

Leveringstid: 7 - 9 hverdage

Fareikoner

Fareord

Advarsel

Risiko m.v.

(H226) Brandfarlig væske og damp.
(H319) Forårsager alvorlig øjenirritation.
(H335) Kan forårsage irritation af luftvejene.
(H336) Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
(H400) Meget giftig for vandlevende organismer.
(H410) Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
(EUH066) Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Tørretid

Støvtør ved 20°C, 60% RF: 1 Time

Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF: 28 Døgn

Finish

70, Blank

Rækkeevne

1 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data