Pletforsegler /globalassets/inriver/resources/pletforseg.png

Varianter

0,5 L
219,00 kr. / stk
0 kr.

Leveringstid: 7 - 9 hverdage

Hvidpigmenteret

Fareikoner

Fareord

Fare

Risiko m.v.

(H222) Yderst brandfarlig aerosol.
(H229) Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
(H319) Forårsager alvorlig øjenirritation.
(H336) Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
(P101) Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
(P102) Opbevares utilgængeligt for børn.
(P210) Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt.
(P211) Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.
(P251) Beholder under tryk: Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
(P260) Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
(P410P412) Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F.
(P501) Indholdet/beholderen bortskaffes i ...
(EUH066) Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.

Overflade

Væg

Loft

Finish

Halvmat

Rækkeevne

2 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

Egenskaber

  • Hvidpigmenteret
  • Spærre perfekt for gennemslag fra løbesod
  • Kan overmales efter 15 minutter
  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data