Kontaktlim /globalassets/inriver/resources/73700_bostik_kontaktlim_35ml.png

Varianter

0,04 L
49,95 kr. / stk
Lager opdateret 20:01

Fareikoner

Fareord

Fare

Risiko m.v.

(H225) Meget brandfarlig væske og damp.
(H315) Forårsager hudirritation.
(H319) Forårsager alvorlig øjenirritation.
(H336) Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
(H412) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data