2-in-1 Wood Tex Classic /globalassets/inriver/resources/2in1-wtcl.png

Varianter

0 kr.

Leveringstid: 1-2 dage

Mat transparent træbeskyttelse og grunder i ét, hvor træets åretegning og struktur er synlig.
Mat transparent træbeskyttelse og grunder i ét, hvor træets åretegning og struktur er synlig.
  • Mat transparent træbeskyttelse og grunder i ét, hvor træets åretegning og struktur er synlig.
  • Enkel og hurtig påføring.
  • Kan anvendes ved lave temperaturer.

Fareikoner

Fareord

Fare

Risiko m.v.

(H304) Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
(H317) Kan forårsage allergisk hudreaktion.
(H373) Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering¤.
(H412) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
(EUH066) Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Tørretid

Støvtør: 6 Timer

Genbehandlingstør: 12 Timer

Gennemhærdet: 28 Døgn

Overflade

Træ, ude

Finish

Mat

Rækkeevne

6 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

10 m²/liter pr. behandling ved høvlet træ

4 m²/liter pr. behandling ved uhøvlet træ

Egenskaber

  • Enkel og hurtig påføring
  • Transparent
  • Indeholder UV-filter