Natural Wood Ædeltræsolie Classic /globalassets/inriver/resources/edelolie.png

Varianter

0 kr.

Leveringstid: 1-2 dage

Egenskaber

  • Indeholder UV-filter
  • Giver glød til træværket

Fareikoner

Fareord

Advarsel

Risiko m.v.

(H226) Brandfarlig væske og damp.
(H317) Kan forårsage allergisk hudreaktion.
(H373) Kan forårsage skader på centralnervesystemet ved længerevarende eller gentagen indånding.
(H412) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
(EUH066) Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Overflade

Møbler

Træ, ude

Træværk

Finish

90, Blank