Facade Silikat /globalassets/inriver/resources/facade_sil.png

Varianter

10 L
1.549,00 kr. / stk
0 kr.

Leveringstid: 3-4 hverdage

Helmat silikatmaling som giver den mest diffusionsåbne overflade med god vejrbestandighed. Forventet holdbarhed 10 år.
Giver en diffusionsåben vejrbestandig overflade. Giver en levende, changerende overflade.
  • Helmat overflade
  • Fremstår levende og patineret med tiden
  • Ekstra diffusionsåben

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(P102) Opbevares utilgængeligt for børn.
(P262) Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj.
(P280) Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
(P301P330P331) I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
(P303P361P353) VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl/brus huden med vand.
(P305P351P338) VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.

Tørretid

Støvtør ved 20°C, 60% RF: 1 Time

Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF: 12 Timer

Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF: 28 Døgn

Overflade

Beton

Puds

Finish

2, Helmat

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

Egenskaber

  • Helmat overflade
  • Fremstår levende og patineret med tiden
  • Ekstra diffusionsåben
  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data