01 Wood Tex Classic /globalassets/inriver/resources/fl_01_wtcl.png

Varianter

0 kr.

Leveringstid: 1-2 dage

Egenskaber

  • Sikrer vedhæftning
  • Modvirker fugtoptag
  • Trænger ind

Fareikoner

Fareord

Fare

Risiko m.v.

(H304) Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
(H317) Kan forårsage allergisk hudreaktion.
(H373) Kan forårsage skader på centralnervesystemet ved længerevarende eller gentagen indånding.
(H412) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
(EUH066) Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Tørretid

Støvtør; 2 timer

Gennemhærdet; 48 timer

Overflade

Træ, ude