06 Wood Tex Classic /globalassets/inriver/resources/fl_06_wtcl.png

Varianter

0 kr.

Leveringstid: 1-2 dage

Egenskaber

  • God dækkeevne
  • Fyldig påføring
  • Maksimal beskyttelse mod fugt og vand

Fareikoner

Fareord

Advarsel

Risiko m.v.

(H226) Brandfarlig væske og damp.
(H317) Kan forårsage allergisk hudreaktion.
(H336) Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
(H412) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
(EUH066) Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Tørretid

Støvtør (Timer); 6

Genbehandlingstør (Timer); 24

Gennemhærdet (Døgn); 28

Overflade

Træ, ude