Fluren 39 Desinfektionsmiddel /globalassets/inriver/resources/rt36645_fluren-39_1l.png

Varianter

1 L
109,00 kr. / stk
Desinfektionsmiddel til indendørs brug

Fareikoner

Fareord

Fare

Risiko m.v.

(H290) Kan ætse metaller.
(H314) Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
(H318) Forårsager alvorlig øjenskade.
(H400) Meget giftig for vandlevende organismer.
(H411) Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Egenskaber

  • Fjerner skimmelsvamp og bakterier
  • Fjerner dårlig lugt
  • Reducerer statisk elektricitet
  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data