Sprøjtefortynder /globalassets/inriver/resources/rt36644_spraythinner_nn-sprayt_1l.png

Varianter

1 L
129,00 kr. / stk
0 kr.

Leveringstid: 7 - 9 hverdage

Fortynding af alkydmaling og alkydlak.

Fareikoner

Fareord

Fare

Risiko m.v.

(H226) Brandfarlig væske og damp.
(H304) Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
(H312H332) Farlig ved hudkontakt eller indånding.
(H315) Forårsager hudirritation.
(H319) Forårsager alvorlig øjenirritation.
(H335) Kan forårsage irritation af luftvejene.
(H373) Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering¤.
  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data