Træolie Classic /globalassets/inriver/resources/oil-_wtcl.png

Varianter

0 kr.

Leveringstid: 1-2 dage

Egenskaber

  • Fremhæver træets åretegning
  • Giver glød til træværket
  • Minimerer fugtoptag

Område

Fareikoner

Fareord

Fare

Risiko m.v.

(H304) Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
(H317) Kan forårsage allergisk hudreaktion.
(H373) Kan forårsage skader på centralnervesystemet ved længerevarende eller gentagen indånding.
(H412) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
(EUH066) Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Tørretid

Støvtør (Timer); 6 timer

Genbehandlingstør (Timer); 12 timer

Gennemhærdet (Døgn); 28 timer

Overflade

Træ, ude

Rækkeevne

8 m2 pr liter

10 (Lang rækkeevne) m2 pr liter

4 (Kort rækkeevne) m2 pr liter