Vegetabilisk Terpentin /globalassets/inriver/resources/80299_noname_turpentine_3l.psd

Varianter

1 L
79,95 kr. / stk
0 kr.

Fareikoner

Fareord

Fare

Risiko m.v.

(H226) Brandfarlig væske og damp.
(H302H312H332) Farlig ved indtagelse, hudkontakt eller indånding.
(H304) Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
(H315) Forårsager hudirritation.
(H317) Kan forårsage allergisk hudreaktion.
(H319) Forårsager alvorlig øjenirritation.
(H411) Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.