Wood Tex Opaque /globalassets/inriver/resources/16217_flugger_wood_tex_opaque_white_uk_de_fr_p3_3l.png

Område

Fareikoner

Fareord

Advarsel

Risiko m.v.

(H317) Kan forårsage allergisk hudreaktion.
(H412) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Overflade

Træ

Træ, ude

  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data