06 Wood Tex Classic

06 Wood Tex Classic

Produktbeskrivelse

 • Flügger 06 Wood Tex Classic Oliemaling.
 • Halvblank fyldig dækket overflade, som skjuler træets åretegning.
 • Hæmmer mug- og skimmelvækst på overfladen.

Særlige egenskaber

 • God dækkeevne
 • Fyldig påføring
 • Maksimal beskyttelse mod fugt og vand

Mærkninger

Beskyttelsesudstyr til: Sprøjtning: Overtræksdragt, helmaske med kombinationsfilter. Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.
Miljøinformation: Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Planlæg - Anvendelse

 • Bygningskonstruktioner som fx tagudhæng, gavlbeklædninger og facader. Til lyse og mørke træsorter herunder tryk- eller vakuumimprægneret træ. Underlaget skal være grundet eller tidligere behandlet.

Klargør - før behandling

Underlag
Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling. Utilstrækkeligt beskyttet endetræ, vandfælder eller mulighed for vandansamling må ikke forekomme. Fugtigindhold i træ inden malebehandling maks.: Vinduer og døre: 12 % ± 3; Udhæng, hegn og beklædning: 18 %.

Fremgangsmåde

 • Løstsiddende træbeskyttelse, maling og nedbrudte træfibre fjernes ved afrensning og slibning
 • Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fjernes med Facade Clean.
 • Alger, mug- og skimmelvækst fjernes ved rengøring med Facade Algefjerner
 • Afrund skarpe kanter for at få bedst mulig dækkeevne på kanter
 • Alt bart træværk behandles før eller umiddelbart efter montering
 • Blanke, tidligere malede overflader skal matslibes.
 • Nyt eller bart afrenset træ grundes med Flügger 01 Wood Tex Classic Grundolie.
 • Underlag som har stået ubehandlet i mere end 4 uger skal afrenses og løse træfibre fjernes.
 • Optimal holdbarhed opnås ved to eller flere behandlinger.
Vaskbarhed

Påfør

 • Pensel eller rulle.
 • Ved påføring med rulle efterstryges med pensel.
 • Afstem valg af værktøj med krav til finish.
 • Påfør vådt-i-vådt, afslut ved at stryge i samme retning.
 • Genbehandles med højest 14 dages mellemrum for at opnå bedst mulig vedhæftning mellem strøg
 • Anvend altid samme batch nr. på sammenhængende/ubrudte overflader.
 • Kulde / varme kan påvirke materialet viskositet
 • Kondensdannelse må ikke forekomme.
 • Undgå at arbejde i direkte solskin.
 • Kulde og øget luftfugtighed forlænger tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval.
 • Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning.
 • Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

Efter behandling

Tørretid ved 20°C, 60% RF

Støvtør:
6 time
Genbehandlingstør:
24 timer
Gennemhærdet:
48 timer

Opbevaring
Tæt tillukket

Rengøring af værktøj
Mineralsk terpentin

Tekniske data

Tekniske data
Alkydoliemaling
Massefylde (kg/liter)
1.18
Vægt %
66
Vol %
52
Fortynding
Skal ikke fortyndes

Version

24-06-2019