Terrasserens /globalassets/inriver/resources/terrassere.png

Varianter

0 kr.

Egenskaber

  • Meget effektiv mod misfarvning og snavs

Fareikoner

Fareord

Fare

Risiko m.v.

(H290) Kan ætse metaller.
(H314) Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.